E - shop

Zásady zpracování osobních údajů a politika cookies

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jako "Nařízení").


1. Identifikace správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je:
Jan Kocum AKORDEONSERVIS
Klatovy - Luby 28, 339 01 Klatovy
IČO: 717 756 50

2. Kontaktní údaje správce:

Adresa: Klatovy - Luby 28, 339 01 Klatovy
e-mail: info@pianokocum.eu
tel: +420 724 218 700

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřence pro ochranu osobních údajů je možno kontaktovat na následujících kontaktech:
email: info@pianokocum.eu
tel: +420 724 218 700

4. Rozsah Vašich osobních údajů, které budou zpracovávány:

Zpracovávány budou tyto Vaše osobní údaje:
jméno a příjmení, bydliště, doručovací adresa, fakturační údaje (číslo bankovního účtu, banka), kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail), údaje o objednávkách (historie nákupů, údaje o reklamacích), IP adresa, datum a čas přístupu na naše webové stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému, údaje o chování na webu, záznamy telefonních hovorů a v případě podnikatelů dále i adresa sídla, IČO a údaj o registraci k DPH (včetně DIČ)
(dále souhrnně jako "osobní údaje").

5. Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:

 1. uzavření a plnění smluv (smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem);
 2. plnění právních povinností, které se na správce vztahují,
 3. realizace Vaší účasti ve věrnostním programu, a to včetně čerpání výhod členství;
 4. realizace marketingových akcí, včetně prezentování cílené nabídky zboží a služeb a vyhodnocování účinnosti reklamních kampaní;
 5. sledování návštěvnosti našich webových stránek, zkvalitňování funkcí webových stránek;
 6. zlepšování našich služeb, vč. relevantnější nabídky zboží; a
 7. zodpovězení dotazů na infolince.

6. Právní základ zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou uvedeným způsobem zpracovávány na základě splnění podmínek podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a f) Nařízení, tzn. buď:

 • na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení), nebo
 • bez souhlasu subjektu údajů, na základě plnění smlouvy a zákonných povinností správce nebo oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení).

Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené pod body 1) a 2) předchozího odstavce je požadavkem nezbytným pro uzavření a plnění o splnění smluv, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, resp. zákonným požadavkem pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (zejména v oblasti práva účetního a daňového). Z uvedených důvodů jste povinen/povinna osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů by znemožnilo platné uzavření smlouvy mezi subjektem údajů a správcem a/nebo řádné plnění těchto smluv a/nebo znemožnilo plnění právních povinností, které se na správce vztahují.
Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené pod body 4), 5), 6) a 7) předchozího odstavce je odůvodněno oprávněným zájmem správce. Oprávněným zájmem správce je především zkvalitnění jeho služeb a efektivní propagace jeho produktů.
Poskytnutí osobních údajů pro účel uvedený pod bodem 3) předchozího odstavce je podmíněno Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů. Na základě Vašeho souhlasu dochází i k poskytování osobních údajů pro účely uvedené pod body 4), 5) a 6) předchozího odstavce. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, takové odvolání však bude mít za následek zejména nemožnost zasílat Vám cílenou nabídku zboží a služeb, prezentovat Vám marketingové akce, hodnotit spokojenost s nákupem a účastnit se věrnostního programu.


7. Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně, vč. profilování (tj. forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě); k profilování může dojít pouze na základě Vámi uděleného souhlasu. Správce při profilování používá osobní údaje k přizpůsobení jeho webových stránek a obchodních sdělení Vašim preferencím a potřebám na základě Vašich předchozích aktivit na webu.
V zájmu zajištění Vaší ochrany správce v souladu s Nařízením užije a zajistí vhodná technická a organizační opatření a zabezpečí Vaše osobní údaje takovým způsobem, který neumožní jejich zneužití, neoprávněné či protiprávní zpracování (resp. zpracování k jinému než uvedenému účelu) či přístup k nim, ztrátu, poškození či zničení.
Při návštěvě webových stránek správce může dojít i k automatickému zpracovávání určitých informací, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči či operačním systému. Správce může také zpracovávat informace o Vašem chování na jeho webových stránkách. Automaticky správce zpracovává i cookies (vizte dále).


8. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytujícím dostatečné záruky ochrany osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelům). Takovými zpracovateli jsou např. zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb. Vyjma zpracovatelů mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším příjemcům, kterými mohou být také osoby poskytující nástroje za účelem cílového oslovení nebo zlepšení kvality našich služeb. Aktuální seznam příjemců osobních údajů je uveden zde.


9. Předání osobních údajů:

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.


10. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Není-li dále uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu (všech práv a povinností) mezi námi.
Osobní údaje, které jsou poskytovány za účelem plnění právních povinností správce, budou zpracovávány po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy k plnění těchto povinností (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
Osobní údaje poskytnuté na základě Vašeho souhlasu, budou zpracovávány do 30 dnů od odvolání takového souhlasu, maximálně však po dobu 3 let od skončení posledního smluvního vztahu (všech práv a povinností) s Vámi a/nebo zrušení Vaší účasti ve věrnostním programu.
Cookies zahrnující chování uživatele budou uloženy po dobu 6 měsíců s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě (přestávají být osobními údaji).


11. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:


Právo na přístup k osobním údajům:
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 1. účelech zpracování;
 2. kategoriích dotčených osobních údajů;
 3. příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 5. existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů; a
 8. tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce na žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů; za další kopie může správce účtovat přiměřený poplatek (dle administrativních nákladů).
Právo na opravu či doplnění:
Máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje. S tím souvisí i Vaše právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz ("právo být zapomenut"):
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo
 3. vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení, nebo
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie (dále jako "EU") nebo členského státu EU, které se na správce vztahuje, nebo
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace, nebo
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu EU, které se na správce vztahuje, nebo
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení, nebo
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, anebo
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování:
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud:

 1. popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo
 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 4. vznesl/a jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, zpracování bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU či některého členského státu.
Právo vznést námitku:
Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení (včetně profilování založeného na těchto ustanoveních). Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenositelnost údajů:
Máte právo, aby správce předal osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby zpracovávané osobní údaje byly v rozsahu Vámi určeném předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.


12. Způsob uplatnění Vašich (shora uvedených) práv:

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na shora uvedené kontaktní údaje.

13. Způsob poskytnutí informací správcem:

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.


14. Právo podat stížnost:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz.Část II.

Politika cookies


1. Co jsou cookies?
Termínem "cookies" se rozumí malé textové soubory umístěné ve Vašem počítači či jiném koncovém zařízení internetovými stránkami, které navštívíte. Soubory cookies nám pomáhají shromažďovat informace o Vašich aktivitách. Cookies mohou být dvojího typu, a to:

 1. Cookies vlastní
 2. pocházejí od nás (zejména z naší domény www.pianokocum.eu).
 3. Cookies třetí strany
 4. pocházejí od třetí strany (z jiné domény, používají se např. za účelem reklamy či propagace).

Na našich webových stránkách používáme tyto cookies:

 1. Základní (funkční) cookies
  Jedná o soubory nutné k zajištění základních funkcí webových stránek a jejich správného zobrazení a zabezpečení (např. uložení zboží v košíku na e-shopu, správné vyplňování a odesílání formulářů). Bez těchto cookies nebudou webové stránky fungovat správně nebo nebude možné je správně používat či zobrazit. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a jejich použití nelze z povahy věci odmítnout.
 2. Analytické a preferenční cookies
  Analytické cookies nám pomáhají vylepšovat webové stránky shromažďováním statistických informací a podáváním zpráv o používání těchto stránek uživateli (např. kolik uživatelů kliklo na odkaz na webu či využilo některou z jeho funkcí). Preferenční cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si preference daného uživatele (např. nastavení jazyka, barevného motivu atd.) a přizpůsobit obsah webových stránek preferencím uživatele.
 3. Marketingové cookies
  Marketingové cookies se využívají a napomáhají k tomu, aby mohla být uživatelům zobrazována relevantní a na míru přizpůsobená reklama a zároveň umožňují vyhodnocovat účinnost reklamy na webových stránkách.

Návštěvou našich webových stránek a udělením aktivního souhlasu s používáním cookies formou kliknutí na "Přijmout vše" souhlasíte s používáním všech typů cookies. Pokud chcete vybrat jen některé typy cookies, které mají být povoleny, můžete tak učinit v sekci "Předvolby".
Souhlas nemusíte udělit vůbec, a to kliknutím na tlačítko "Odmítnout vše". Toto se však netýká základních cookies – bez těch by naše internetová stránka nemohla fungovat.
Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních Vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z Vašeho zařízení vymazat, zablokovat jejich příjem nebo pracovat v tzv. anonymním režimu, který zabrání ukládání údajů o navštívených webech. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies.


2. Účel používání cookies:

Cookies používáme pro následující účely:

 • fungování internetových stránek (např. odezva na reakce jako je přihlášení do profilu, vyplnění formulářů apod.);
 • udržování relace (díky této funkci nemusíte znovu zadávat přihlašovací údaje a heslo na každé podstránce internetových stránek);
 • vytváření analýz, zpráv a statistik o tom, jak používáte internetové stránky;
 • přizpůsobení obsahu internetových stránek Vaším preferencím a optimalizace používání internetových stránek; a
 • prezentace nabídek s přihlédnutím k uživatelským recenzím.